leviirvin 2024-02-12 06:19:11
LONGSHOT. Lost my insta 360 X3 yesterday (11/02/24) on the G11 run/Hilton Gondala. If anyones picked it up, please HMU, and a cash reward will be waiting. Rongushotto. Kinō (11/ 02/ 24), G 11 ran/ Hiruton gondara de insuta 360 X 3 o funshitsu shite shimaimashita. Darekaga sore o hirotta baai wa, watashi ni renraku shite kudasai. Genkin no hōshū ga matte imasu.
COMMENT